Lao OpenType Font Comparison

Saysettha MX (Version 2)

Sample text

ໃນ​ເມື່ອ​ແວ່ນ​ວິ​ເສດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເສຍ​ໄປ​ແລ້ວ, ພວກ​ຜູ້​ໃຫຍ່​ເວົ້າ​ວ່າ: ຫາກ​ມີ​ຄົນ​ເຂົາ​ປ້ອຍ​ດ່າ​ໃຫ້​ຄົນ​ກະ​ຕູ​ຕາຍ​ຮ່າ ກໍ່​ຢ່າ​ໃຫ້​ໄດ້​ເຂັດ​ຢຳ​ແດ່​ເນີ! ຫາກ​ແມ່ນ​ຄົນ​ເຂົາ​ດ່າ​ວ່າ​ຕາຍ​ສາ​ເຈົ້າ ກໍ່​ຢ່າ​ໃຫ້​ມີຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ, ຖ້າ​ຫາກວ່າ​ເຂົາ​ດ່າ​ແບບ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ຕາ​ບອດ​ສາ, ພວກ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ວິນ​ຍານ​ສັກ​ສິດ​ຢ່າ​ໄດ້​ຖື​ເອົາ​ມາ​ໃຊ້​ເປັນ​ຄ້ອງ​ໃນ​ຄໍ, ຖ້າ​ຄົນ​ເຂົາ​ດ່າ​ແບບ​ສັ່ງ​ການ​ໃຫ້​ເອົາ​ໄມ້​ແສ້​ແຍ່​ແກ່ນ​ຕາ​ກໍ່​ໃຫ້​ຢ່າ​ເຮັດ.

OpenType Feature Tests - Generated Font Variants

ນ້ຳ ນ່ຳ ນຳ ນໍ່ ງຸ ງູ ມຸມູ ນຸ່ ນູ່ ນ່າ ຖຸຖຼຸ ກຼຸ ຫຼຸ ເປັນ ປັນ. ນ້ຳ ນ່ຳ ນຳ ນໍ່ ງຸ ງູ ມຸມູ ນຸ່ ນູ່ ນ່າ ຖຸຖຼຸ ກຼຸ ຫຼຸ ເປັນ ປັນ. ນ້ຳ ນ່ຳ ນຳ ນໍ່ ງຸ ງູ ມຸມູ ນຸ່ ນູ່ ນ່າ ຖຸຖຼຸ ກຼຸ ຫຼຸ ເປັນ ປັນ. ນ້ຳ ນ່ຳ ນຳ ນໍ່ ງຸ ງູ ມຸມູ ນຸ່ ນູ່ ນ່າ ຖຸຖຼຸ ກຼຸ ຫຼຸ ເປັນ ປັນ.

OpenType Feature Tests - Downloaded Font Variants

ນ້ຳ ນ່ຳ ນຳ ນໍ່ ງຸ ງູ ມຸມູ ນຸ່ ນູ່ ນ່າ ຖຸຖຼຸ ກຼຸ ຫຼຸ ເປັນ ປັນ. ນ້ຳ ນ່ຳ ນຳ ນໍ່ ງຸ ງູ ມຸມູ ນຸ່ ນູ່ ນ່າ ຖຸຖຼຸ ກຼຸ ຫຼຸ ເປັນ ປັນ. ນ້ຳ ນ່ຳ ນຳ ນໍ່ ງຸ ງູ ມຸມູ ນຸ່ ນູ່ ນ່າ ຖຸຖຼຸ ກຼຸ ຫຼຸ ເປັນ ປັນ. ນ້ຳ ນ່ຳ ນຳ ນໍ່ ງຸ ງູ ມຸມູ ນຸ່ ນູ່ ນ່າ ຖຸຖຼຸ ກຼຸ ຫຼຸ ເປັນ ປັນ.

Phetsarath OT

ໃນ​ເມື່ອ​ແວ່ນ​ວິ​ເສດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເສຍ​ໄປ​ແລ້ວ, ພວກ​ຜູ້​ໃຫຍ່​ເວົ້າ​ວ່າ: ຫາກ​ມີ​ຄົນ​ເຂົາ​ປ້ອຍ​ດ່າ​ໃຫ້​ຄົນ​ກະ​ຕູ​ຕາຍ​ຮ່າ ກໍ່​ຢ່າ​ໃຫ້​ໄດ້​ເຂັດ​ຢຳ​ແດ່​ເນີ! ຫາກ​ແມ່ນ​ຄົນ​ເຂົາ​ດ່າ​ວ່າ​ຕາຍ​ສາ​ເຈົ້າ ກໍ່​ຢ່າ​ໃຫ້​ມີຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ, ຖ້າ​ຫາກວ່າ​ເຂົາ​ດ່າ​ແບບ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ຕາ​ບອດ​ສາ, ພວກ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ວິນ​ຍານ​ສັກ​ສິດ​ຢ່າ​ໄດ້​ຖື​ເອົາ​ມາ​ໃຊ້​ເປັນ​ຄ້ອງ​ໃນ​ຄໍ, ຖ້າ​ຄົນ​ເຂົາ​ດ່າ​ແບບ​ສັ່ງ​ການ​ໃຫ້​ເອົາ​ໄມ້​ແສ້​ແຍ່​ແກ່ນ​ຕາ​ກໍ່​ໃຫ້​ຢ່າ​ເຮັດ.

OpenType Feature Tests - Generated Font Variants

ນ້ຳ ນ່ຳ ນຳ ນໍ່ ງຸ ງູ ມຸມູ ນຸ່ ນູ່ ນ່າ ຖຸຖຼຸ ກຼຸ ຫຼຸ ເປັນ ປັນ. ນ້ຳ ນ່ຳ ນຳ ນໍ່ ງຸ ງູ ມຸມູ ນຸ່ ນູ່ ນ່າ ຖຸຖຼຸ ກຼຸ ຫຼຸ ເປັນ ປັນ. ນ້ຳ ນ່ຳ ນຳ ນໍ່ ງຸ ງູ ມຸມູ ນຸ່ ນູ່ ນ່າ ຖຸຖຼຸ ກຼຸ ຫຼຸ ເປັນ ປັນ. ນ້ຳ ນ່ຳ ນຳ ນໍ່ ງຸ ງູ ມຸມູ ນຸ່ ນູ່ ນ່າ ຖຸຖຼຸ ກຼຸ ຫຼຸ ເປັນ ປັນ.

Saysettha OT

ໃນ​ເມື່ອ​ແວ່ນ​ວິ​ເສດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເສຍ​ໄປ​ແລ້ວ, ພວກ​ຜູ້​ໃຫຍ່​ເວົ້າ​ວ່າ: ຫາກ​ມີ​ຄົນ​ເຂົາ​ປ້ອຍ​ດ່າ​ໃຫ້​ຄົນ​ກະ​ຕູ​ຕາຍ​ຮ່າ ກໍ່​ຢ່າ​ໃຫ້​ໄດ້​ເຂັດ​ຢຳ​ແດ່​ເນີ! ຫາກ​ແມ່ນ​ຄົນ​ເຂົາ​ດ່າ​ວ່າ​ຕາຍ​ສາ​ເຈົ້າ ກໍ່​ຢ່າ​ໃຫ້​ມີຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ, ຖ້າ​ຫາກວ່າ​ເຂົາ​ດ່າ​ແບບ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ຕາ​ບອດ​ສາ, ພວກ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ວິນ​ຍານ​ສັກ​ສິດ​ຢ່າ​ໄດ້​ຖື​ເອົາ​ມາ​ໃຊ້​ເປັນ​ຄ້ອງ​ໃນ​ຄໍ, ຖ້າ​ຄົນ​ເຂົາ​ດ່າ​ແບບ​ສັ່ງ​ການ​ໃຫ້​ເອົາ​ໄມ້​ແສ້​ແຍ່​ແກ່ນ​ຕາ​ກໍ່​ໃຫ້​ຢ່າ​ເຮັດ.

OpenType Feature Tests - Generated Font Variants

ນ້ຳ ນ່ຳ ນຳ ນໍ່ ງຸ ງູ ມຸມູ ນຸ່ ນູ່ ນ່າ ຖຸຖຼຸ ກຼຸ ຫຼຸ ເປັນ ປັນ. ນ້ຳ ນ່ຳ ນຳ ນໍ່ ງຸ ງູ ມຸມູ ນຸ່ ນູ່ ນ່າ ຖຸຖຼຸ ກຼຸ ຫຼຸ ເປັນ ປັນ. ນ້ຳ ນ່ຳ ນຳ ນໍ່ ງຸ ງູ ມຸມູ ນຸ່ ນູ່ ນ່າ ຖຸຖຼຸ ກຼຸ ຫຼຸ ເປັນ ປັນ. ນ້ຳ ນ່ຳ ນຳ ນໍ່ ງຸ ງູ ມຸມູ ນຸ່ ນູ່ ນ່າ ຖຸຖຼຸ ກຼຸ ຫຼຸ ເປັນ ປັນ.

Notes

John Durdin, 10 March 2012